Pirkimo - pardavimo sutartis

Dėmesio!!! Registruodamiesi ir / arba pirkdami tinklapyje www.fxprekyba.eu Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią sutartį, supratote ją ir besąlygiškai sutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Elektroninė parduotuvė "FXP autodalys" (www.fxprekyba.eu) veikia pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Europos Sąjungos rekomendacijas.

1.2. Ši pirkimo - pardavimo sutartis (toliau vadinama Sutartimi) nustato tinklapio www.fxprekyba.eu (toliau vadinamo El.parduotuve) vartotojo (toliau vadinamo Pirkėju) ir El.parduotuvės sąvininko (toliau vadinamo Pardavėju) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Sutartis apibrėžia Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykius ir įsipareigojimus, naudojantis El.parduotuvėje pateikiama informacija ir įsigyjant joje prekes.

1.3. Naudotis El.parduotuvės paslaugomis turi teisę: - veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; - nepilnamečiai asmenys tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; - juridiniai asmenys; - visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Jeigu Jūs įsigyjate prekes El.parduotuvėje www.fxprekyba.eu - turite susipažinti ir sutikti su šios sutarties nuostatomis.

2.2. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Jūs patvirtinate prekių užsakymą www.fxprekyba.eu tinklapyje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties, pranešdamas apie tai raštu arba elektroniniu laišku Pardavėjui per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės (-ių) įsigijimo dienos.

3.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nepaisydamas to ar Pardavėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas realias išlaidas, kurias Pardavėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento.

3.3. Pirkėjas turi teisę įsigyti El.parduotuvėje parduodamas prekes ta kaina, kuri yra nurodoma El.parduotuvės internetiniame kataloge. Prie prekės kainos gali būti pridedami papildomi mokesčiai (pvz. pristatymo kaina), kurie yra nurodomi iki užsakymo patvirtinimo. Po užsakymo patvirtinimo Pardavėjas neturi teisės keisti kainos be atskiro Pirkėjo sutikimo.

3.4. Pirkėjas privalo apmokėti padidėjusią prekės kainą, viršijančią nustatytąją Sutarties sudarymo momentu, tik tuo atveju, jeigu Pardavėjas įrodo, kad kainą padidinti buvo neišvengiama norint tinkamai įvykdyti Sutartį ir kad tai nebuvo numatyta Sutarties sudarymo momentu.

3.5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti laiku ir pilnai.

3.6. Jeigu Sutarties neįmanoma įvykdyti dėl Pirkėjo kaltės, tai Pirkėjas privalo sumokėti visą Sutartyje nustatytą kainą.

3.7. Jeigu Sutarties neįmanoma įvykdyti dėl aplinkybių, už kurias nė viena iš Sutarties šalių neatsako, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui tik faktiškai šio turėtas išlaidas.

3.8. Pirkėjas privalo neatskleisti savo prisijungimo prie El.parduotuvės paskyros duomenų tretiems asmenims. Perleisti naudojimąsi savo paskyra tretiesiems asmenims draudžiama.

3.9. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti apie jam žinomus bandymus pakenkti (programiškai ir/ar fiziškai) El.parduotuvės veiklai.

3.10. Pirkėjas privalo susipažinti su šia Sutartimi. Visi iškilę neaiškumai ir klausimai sprendžiami susisiekus betarpiškai su Pardavėju.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas turi teisę reklamuoti ir pardavinėti prekes, naudodamasis El.parduotuvės portalu, laikydamasis LR įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

4.2. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad Pirkėjas ir kompetentingos institucijos galėtų lengvai, tiesiogiai ir nuolat pasiekti šią informaciją: - Pardavėjo pavadinimas (vardas, pavardė): Arvydas Tarbonas. - Pardavėjo adresas: Tulpių 2 - 50, Panevėžys. - Pardavėjo kontaktiniai duomenys: Tel. +370 655 08171, el.paštas auto_dalys@inbox.lt. - Registracijos numeris: Individualios veiklos vykdymo pažyma nr. 604916, išduota VMI Panevėžio skyriuje 2014.01.06

4.3. Pardavėjas, gavęs šios Sutarties 3.1. dalyje nurodytą pranešimą iš Pirkėjo apie sutarties atsisakymą, per penkiolika dienų privalo priimti prekę(-es) atgal ir grąžinti pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

4.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Pirkėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų sąlygų.

4.5. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri atsiranda dėl to, jog Pirkėjas nesilaiko Sutartyje numatytų sąlygų.

4.6. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti prekių asortimentą, kainas, prekių pristatymo ir apmokėjimo būdus.

4.7. Pardavėjas turi suteikti valstybine kalba Pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes.

4.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šia Sutartimi.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekių kainos, nurodytos El.parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes ir/ar paslaugas šioje El.parduotuvėje.

5.2. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas El.parduotuvėje, pasirinkęs prekes, suvedęs savo kontaktinius duomenis, susipažinęs su šia Sutartimi (perskaitęs Sutartį, prekių užsakymo meniu pažymi varnele punktą "Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąligiškai sutinku"), peržiūrėjęs suformuotą užsakymą, pasirinkęs pristatymo būdą ir mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką "Patvirtinu užsakymą".

5.3. Patvirtindamas užsakymą, Pirkėjas turi patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Pirkėjas turi duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

5.4. Po užsakymo patvirtinimo pasikeitus pristatymo sąlygoms Pirkėjas turi nedelsdamas susisiekti (el.paštu, telefonu ar El.parduotuvės portalo pagalba) su Pardavėju ir pranešti apie pasikeitusias prekių pristatymo sąlygas.

5.5. Kai apmokama išankstiniu mokėjimu, Pirkėjas įsipareigoja atsikaityti per 5 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas atšaukiamas ir panaikinamas.

5.6. Pirkėjo pateiktą užsakymą Pardavėjas pradeda vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą arba iškart po užsakymo patvirtinimo, jei yra pasirinktas atsiskaitymo būdas grynais apmokant kurjeriui.

5.7. Kai Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo gavimo, jei prekė yra El.parduotuvės sandėlyje; kitais atvejais prekės pristatomos per 2-10 darbo dienas arba per kitą Pardavėjo nurodytą terminą.

5.8. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas turi patikrinti prekės perdavimo momentu. Priimdamas prekę Pirkėjas privalo pasirašyti prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad prekė jam buvo įteikta.

5.9. Visas pastabas dėl akivaizdžių prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu, priimdamas prekes. Pretenzijas dėl prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo.

6. Prekių garantija

6.1. Visos El.parduotuvėje parduodamos prekės atitinka joms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos direktyvas.

6.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įteikimo Pirkėjui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi prekės garantiniuose dokumentuose arba apskaičiuojami LR įstatymų pagrindais.

6.3. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas arba asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra skirtos, nesilaikė gamintojo reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar prekių defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, veiksmų.

7. Prekių grąžinimas

7.1. Pirkėjui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

7.2. Nusipirkę nekokybišką detalę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jos pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

7.3. Jei detalė netiko Jūsų automobiliui dėl mūsų kaltės, tokią prekę keičiame ir padengiame su prekių keitimu susidariusias pristatymo išlaidas arba grąžiname pinigus. Jei prekė netiko dėl Pirkėjo kaltės keitimo išlaidas dengia Pirkėjas. Prekių grąžinimo atveju kai detalė netiko dėl Pirkėjo kaltės, grąžinama suma atskaičius kainą už pristatymą ir paėmimą iš kliento. Visais atvejais prekės grąžinimas galimas tik per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos.

7.4. Pirkėjas gali pasinaudoti teise grąžinti nepatikusią prekę, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nebuvo naudojama ir jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, prekės pakuotė švari ir nepažeista, per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jos pristatymo Pirkėjui dienos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, negali būti vertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai. Šis puktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę.

7.5. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekes Pardavėjui, pirmiausia turi pranešti jam apie tai (raštu, telefonu arba el.paštu).

7.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos į brangesnes, Pirkėjas privalo sumokėti kainų skirtumą. Jeigu prekės keičiamos į pigesnes, Pardavėjas grąžina kainų skirtumą.

8. Informacijos siuntimas ir saugojimas

8.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) formuojant užsakymą ar sudarant Sutartį ir registruojantis elektroninėje parduotuvėje (www.fxprekyba.eu), yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

8.2. Pardavėjas tvarko ir saugo pateikiamus asmens duomenis internetinės prekybos tikslais (prekių pristatymas, sąskaitų suformavimas ir išrašymas, nuolaidų suteikimas). Asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio užsakymo pateikimo datos. Po to asmens duomenys yra ištrinami iš Pardavėjo duomenų bazės.

8.3. Pardavėjas turi teisę (ir ja naudojasi) perduoti pirkėjų asmens duomenis siuntų pristatymo tarnyboms (UAB Omniva, AB Lietuvos paštas, Panevėžio autobusų parko siuntų skyrius). Duomenų perdavimo tikslas suteikti siuntų pristatymo tarnyboms tikslius duomenis, reikalingus prekių pristatymui (adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

8.4. Pirkėjas bet kuriuo metu gali prisijungti prie savo paskyros El.parduotuvėje ir susipažinti su ten saugomais jo asmens duomenimis. Pasikeitus Pirkėjo asmens duomenims, jis turi pakeisti asmens duomenų įrašus El. parduotuvės asmeninėje paskyroje taip, kad jie atitiktų tikrovę.

8.5. Pirkėjo asmens duomenys niekada ir jokia forma nebus perduodami tretiems asmenims, ar naudojami kitais tikslais, nei yra numatyta Sutartyje.

8.6. Saugumo sumetimais El.parduotuvės duomenų bazės (tuo pačiu ir Pirkėjo asmens duomenys) yra periodiškai kopijuojamos į Pardavėjo kompiuterio fizines duomenų laikmenas ir, esant reikalui gali būti saugiai atkurtos. Priėjimas prie visų duomenų bazių yra apsaugomas slaptažodžiais. El.parduotuvės duomenų srautai yra šifruojami SSL protokolu.

8.7. Mūsų klientai gali bet kada kreiptis, kad jų asmens duomenys būtų pakeisti arba visiškai pašalinti iš mūsų duomenų bazės. Taip pat klientai gali pateikti prašymą perduoti jų duomenis tretiesiems asmenims, visoms šalims priimtinu formatu.

9. Sutarties pakeitimai

9.1. Ši Sutartis yra sudaryta remiantis LR įstatymais ir kt. teisės aktais. Sutartis galioja visiems el.parduotuvės Pirkėjams.

9.2. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Sutartį. Nauja Sutartis įsigalioja nuo jos patalpinimo į El.parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki Sutarties pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančią Sutartį.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioje Sutartyje numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo gyvenamąją vietą.